WePay4all...

Privacy verklaring

 

Voorwaarden

Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Ventoux Payroll BV.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ventoux Payroll BV staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Hoewel Ventoux Payroll BV zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Ventoux Payroll BV wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Ventoux Payroll BV zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Cookies

Bij het gebruik van de website van Ventoux Payroll BV wordt gebruik gemaakt van cookies die tijdelijk op de computer van de bezoekers worden geplaatst. Deze zijn nodig voor de juiste werking van deze functionaliteiten. Bij het raadplegen van het meldingenregister zorgt een cookie ervoor dat de door de bezoeker ingevoerde zoekopdracht in alle fasen van het zoekproces beschikbaar is.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ventoux Payroll BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Ventoux Payroll BV heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de naleving van de AVG.

U kunt deze functionaris per e-mail bereiken via: privacy@ventouxpayroll.nl

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, dan wel op een andere wijze bij Ventoux Payroll BV worden aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

Gebruik gegevens medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden uitsluitend vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude.

De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt. Ventoux Payroll BV verwerkt onder andere de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;

  • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;

  • Burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs en verblijfsvergunning;

  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Ventoux Payroll BV kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, relaties en overheidsinstanties.

Ventoux Payroll BV zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.

Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Ventoux Payroll BV verplicht om persoonsgegevens te bewaren.

De persoonsgegevens worden 7 jaar na het einde van het dienstverband vernietigd.

 

Gebruik gegevens van zakelijke relaties

Ventoux Payroll BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen

waarmee zij zaken doet. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Ventoux Payroll BV;

  • over nieuwe producten en diensten van Ventoux Payroll BV;

  • over commerciële aanbiedingen ten aanzien van de dienstverlening van Ventoux Payroll BV;

  • voor marktonderzoek over onze dienstverlening.

 

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd.

Ventoux Payroll BV doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Ventoux Payroll BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Gegevens beheren

Iedere betrokkene van wie Ventoux Payroll BV persoonsgegevens verwerkt heeft recht op inzage, wissen, rectificatie en dataportabiliteit van persoonsgegevens.

 

Contact

Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid verzoeken wij u contact op te nemen met:

 

Ventoux Payroll BV

Postbus 324
1400 AH Bussum
035 2600 260

privacy@ventouxpayroll.nl

 

Privacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxpayroll.nl  |  © 2020